Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF, Szabályzat) vonatkoznak a www.civil3dtanfolyam.hu oldalt üzemeltető Kassai Mihály egyéni vállalkozó (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

Üzemeltető,  szerző és jogtulajdonos:
Kassai Mihály

9086 Töltéstava, Templom u. 3.
Adószám: 41838589-1-28
Bankszámlát vezető bank neve: OTP
Bankszámlaszám: 11773425-04467960

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

I. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen feltételek 2021. júnus 4. napjától hatályosak és visszavonásig hatályban maradnak. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

II. A szolgáltatás leírása

 1. A Szolgáltató által nyújtott “Civil 3D tanfolyam” szolgáltatáson keresztül a megrendelők a tanfolyam díjának megfizetése után hozzáférhetnek a tanfolyamok anyagához a vásárlástól számított 1 éves időtartamig: oktatóvideókhoz és segédanyagokhoz.
 2. A szolgáltatás célja, hogy a megrendelők megismerkedjenek a Civil 3D szoftver használatával.
 3. A tanfolyam nem minősül felnőttképzésnek. A szolgáltató a tanfolyam folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a képzésben részt vevő személy fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a képzésben részt vevő személy önálló feladata. A tanfolyam online videótárat foglal magába.

III. A szerződés tárgya

 1. Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás keretében a weboldalon meghirdetett tananyagokat rendelkezésére bocsássa (a vásárlástól számított egy éves időtartamig). A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később a Kezdő Civil 3D tanfolyamhoz elkészített frissítések is.
 2. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. 
 3. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. 
 4. A Szolgáltatás kizárólag online rendelhető meg és az online felületen érhető el. Letöltésre, lementésre, bármilyen adathordozón igénylésre nincsen mód és ezt tiltja a jelen Szabályzat.

IV. A szerződés létrejötte, díjfizetés

 1. A szerződés a felek között MEGRENDELEM! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 
 3. Jelen Szerződés elfogadásával a megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 
 5. A tanfolyamok díjai nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os, Messengeres támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást.
 6. A megrendelő a tanfolyam anyagához történő hozzáférése időben nem korlátozott, a hozzáférést azonban nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.
 7. .A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

V. Rendelés menete

 1. A látogató regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a tanfolyami oldalakon található megrendelőlap kitöltésével. Az űrlap kitöltésével és a fizetéssel automatikusan elkészül a felhasználói fiók, ahonnan elérhetőek a tanfolyam leckéi.

VII. Elállási jog

 1. A fogyasztónak minősülő megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.
  Az elállás joggal úgy élhet a Fogyasztó, hogy a mihaly.kassai@gmail.com emailre jelzi szándékát. Szükséges megadnia a regisztrált email címét és felhasználónevét.
 2. Amennyiben a számla jogi személy nevére szól, a Megrendelő nem minősül fogyasztónak.

VIII. A Szolgáltató jogai és kötelességei

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
 2. Online tanfolyam lévén egyéb módon – telefonon, Skype-on, személyes FB üzenetben vagy személyesen nem nyújtanak az oktatóink segítséget, kizárólag e-mailben vagy messenger üzenetben érkező kérdésekre adnak választ.
 3. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett kurzusok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett kurzusok törlésének lehetőségét is. A kurzusok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles a megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.
 4. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyam listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.civil3dtanfolyam.hu) tájékoztatást nyújtani. 
 5. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
 6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.
 7. A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

IX. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A Megrendelő vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett díjnak megfelelő tanfolyamon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
 2. A Megrendelő jogosult a tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
 3. A tanfolyamon nem szerezhető oklevél.

A Megrendelő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett kurzuson tényleges részvételre nem kötelezhető.

A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok (pl. Civil 3D szoftver) beszerzése és fenntartása a Megrendelő kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam feladatainak elvégzésére. A tanfolyam szoftveres támogatást nem biztosít, a hallgatóknak maguknak kell gondoskodniuk a szoftverek beszerzéséről.

A Megrendelőnek olyan internet kapcsolattal is rendelkeznie kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.

A tanfolyam szervezői nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

X. Szerzői jogok

 1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok Kassai Mihály szerzői jogait képezik, azok (akár részleges) felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A megrendelő/tanfolyam résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
 2. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Kassai Mihály engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk a civil3dtanfolyam.hu ügyfeleinek szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.
 3. A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
 4. A jelen pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

XI. A honlap tulajdonosának technikai jogai

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. 
 2. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.
 3. A Szolgáltató nagyobb karbantartás esetén a Tagokat előzetesen min. 24 órával értesíti, de a külső szolgáltatók okaiból pl. Tárhely üzemzavar felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a hozzáférés folyamatosságát fenntartja.

XII. Panaszkezelés

A Szolgáltató célja, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben, a Tag teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Tagnak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
E-mail: nfh@nfh.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefon: 0696-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

3. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

XIII. Adatkezelés

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, 8 évig tároljuk.

Bővebben az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadók.

XIV. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

2021. június 4.